Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
outbreak
/'autbreik/
Jump to user comments
danh từ
 • sự phun lửa (núi lửa)
 • cơn; sự bột phát
  • an outbreak of anger
   cơn giận, sự nổi xung
 • sự bùng nổ (của chiến tranh...)
  • at the outbreak of war
   khi chiến tranh bùng nổ
 • sự nổi dậy, sự bạo động (của quần chúng)
 • (địa lý,địa chất) (như) outcrop[aut'breik]
nội động từ
 • phun ra, phụt ra
 • bùng nổ
Related words
Related search result for "outbreak"
Comments and discussion on the word "outbreak"