Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
petite-maîtresse
Jump to user comments
danh từ giống cái
  • (từ cũ, nghĩa cũ) cô ả đài các rởm
Related search result for "petite-maîtresse"
Comments and discussion on the word "petite-maîtresse"