Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
phù phù
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tiếng thổi từ trong mồm ra, hay tiếng gió: Thổi lửa phù phù.
Related search result for "phù phù"
Comments and discussion on the word "phù phù"