Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
philosophe
Jump to user comments
danh từ
 • nhà triết học
 • người có triết lý sống, người quân tử
 • (ngôn ngữ nhà trường, thân mật) học sinh lớp triết học
 • (sử học) nhà hiền triết; triết gia
 • (sử học) nhà luyện đan; nhà giả kim
tính từ
 • có triết lý sống, quân tử
 • (từ cũ, nghĩa cũ) triết lý
  • Un ton philosophe
   giọng triết học
Related search result for "philosophe"
Comments and discussion on the word "philosophe"