Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
pin-up
/'pinʌp/
Jump to user comments
danh từ
  • bức ảnh đẹp; bức ảnh cô gái đẹp; bức ảnh người đẹp (mà mình thích và cắt treo lên tường)
tính từ
  • đẹp nổi tiếng, có ảnh thường được cắt treo lên tường
    • pin-up girl
      cô gái đẹp mà ảnh thường được cắt treo trên tường
Related words
Related search result for "pin-up"
  • Words pronounced/spelled similarly to "pin-up"
    pimp pin-up
Comments and discussion on the word "pin-up"