Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
prévu
Jump to user comments
tính từ
 • (đã) dự kiến, (đã) tính trước
  • Dans les conditions prévues
   trong những điều kiện đã dự kiến
  • Comme prévu
   như đã dự kiến
danh từ giống cái
 • điều dự kiến
  • Le prvévu et l'imprévu
   điều dự kiến và điều bất ngờ
Related search result for "prévu"
Comments and discussion on the word "prévu"