Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
privé
Jump to user comments
tính từ
 • tư, riêng
  • Ecole privée
   trường tư
  • Vie privée
   đời tư
  • Propriété privée
   tư hữu
  • Homme privé
   tư nhân
  • Séance privée
   buổi họp riêng
  • De source privée
   theo nguồn tin riêng
  • conseil privé
   (sử học) hội đồng cơ mật
danh từ giống đực
 • đời tư
  • Dans le privé
   trong đời tư
 • sở tư
  • Prendre un emploi dans le privé
   làm việc sở tư
Related search result for "privé"
Comments and discussion on the word "privé"