Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
prêtre
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • giáo sĩ, thầy tu
  • Prêtre bouddhique
   thầy tu đạo Phật, nhà sư
  • Grand prêtre
   giáo chủ (đạo Do Thái)
 • linh mục (Công giáo)
Related search result for "prêtre"
Comments and discussion on the word "prêtre"