Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
primordial
Jump to user comments
tính từ
 • đầu tiên, đầu
  • état primordial
   tình trạng đầu tiên
  • Feuille primordiale
   lá đầu tiên
 • hàng đầu, chủ yếu
  • Rôle primordial
   vai trò hàng đầu, vai trò chủ yếu
Related search result for "primordial"
Comments and discussion on the word "primordial"