Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
pullulation
/,pʌlju'leiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự mọc mầm, sự nảy mầm
  • sự sinh sản nhanh, sự nảy nở nhiều
  • (nghĩa bóng) sự nảy sinh, sự phát sinh (thuyết...)
Related search result for "pullulation"
Comments and discussion on the word "pullulation"