Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
purification
/,pjuərifi'keiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự làm sạch, sự lọc trong, sự tinh chế
  • (tôn giáo) lễ tẩy uế (đàn bà sau khi đẻ)
IDIOMS
  • The Purification [of the Virgin Mary]
    • lễ tẩy uế của Đức mẹ Ma-ri
Related words
Comments and discussion on the word "purification"