Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
refine
/ri'fain/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • lọc, lọc trong, luyện tinh, tinh chế
  • to refine gold
   luyện vàng
  • to refine sugar
   lọc đường, tinh chế đường
 • làm cho tinh tế hơn, làm cho lịch sự hơn, làm cho tao nhã hơn, làm cho sành sõi hơn (sở thích, ngôn ngữ, tác phong...)
nội động từ
 • trở nên tinh tế hơn, trở nên lịch sự hơn, trở nên tao nhã hơn, trở nên sành sõi hơn (sở thích, ngôn ngữ, tác phong...)
 • (+ on, upon) tinh tế, tế nhị (trong cách suy nghĩ, ăn nói...)
  • to refine upon words
   tế nhị trong lời nói
 • (+ on, upon) làm tăng thêm phần tinh tế, làm tăng thêm phần tế nhị
Related words
Related search result for "refine"
Comments and discussion on the word "refine"