Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
réalisme
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (nghệ thuật) chủ nghĩa hiện thực
  • Réalisme socialiste
   chủ nghĩa thực hiện xã hội chủ nghĩa
 • tính hiện thực
  • Le réalisme d'un personnage
   tính hiện thực của một nhân vật
 • óc thực tế
  • Réalisme politique
   óc thực tế về chính trị
 • (triết học) thuyết duy thực
Related search result for "réalisme"
Comments and discussion on the word "réalisme"