Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
réception
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự nhận
  • La réception d'une lettre
   sự nhận một bức thư
  • Accusé de réception
   giấy biên nhận
 • sự tiếp nhận, sự thu nhận; lễ thu nhận; phòng tiếp nhận
  • Prononcer son discours de réception à l'Académie
   đọc diễn văn nhân được thu nhận vào Viện hàn lâm
  • La réception d'un hôtel
   phòng tiếp nhận trong một khách sạn
 • sự tiếp đón; sự tiếp khách; phòng tiếp khách
  • Faire une bonne réception à quelqu'un
   tiếp đón ai niềm nở
  • Le mardi est mon jour de réception
   ngày thứ ba là ngày tiếp khách của tôi
 • cuộc chiêu đãi
  • Les invités d'une réception
   khách của cuộc chiêu đãi
 • sự thu
  • Réception des ondes
   sự thu làn sóng
  • Réception à inscription
   sự thu ghi được
  • Réception à antennes écartées
   sự thu anten phân tập
  • Réception en diversité
   sự thu phân tập
  • Réception au casque
   sự thu bằng ống nghe (lắp trên mũ)
  • Réception collective
   sự thu nhiều máy (truyền hình)
  • Réception de radiodiffusion
   sự thu thanh
  • Réception téléphonique
   sự thu điện thoại
 • (sinh vật học, sinh lý học) sự nhận cảm, sự thụ cảm
 • (thể dục thể thao) tư thế nhảy xuống (của người nhảy)
Related words
Related search result for "réception"
Comments and discussion on the word "réception"