Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
réticulée
Jump to user comments
tính từ
 • (có) hình mạng; kết mạng
  • Vaisseau réticulé
   (thực vật học) mạch mạng
  • élytre réticulé
   (động vật học) cánh cứng gân mạng
  • tissu réticulé
   (sinh vật học) mô lưới
Related search result for "réticulée"
Comments and discussion on the word "réticulée"