Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
révision
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự xét lại, sự duyệt lại
  • Révision d'un jugement
   sự xét lại một bản án
  • révision des listes électorales
   sự duyệt lại danh sách cử tri
 • sự kiểm tra lại; sự tu sửa (một cỗ máy, xe cộ...)
 • sự sửa đổi
  • Révision de la constitution
   sự sửa đổi hiến pháp
 • sự ôn tập
  • Faire des révision en vue d'un examen
   ôn tập để dự thi
 • (ngành in) sự dò lại (bản in thử)
Related search result for "révision"
Comments and discussion on the word "révision"