Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
révolution
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự quay vòng; chu kỳ quay vòng; vòng quay
  • La révolution de la terre autour du soleil
   sự quay vòng của trái đất xung quanh mặt trời
 • (toán học) sự tròn xoay
  • Cône de révolution
   hình nón tròn xoay
  • Surface de révolution
   mặt tròn xoay
  • Axe de révolution
   trục tròn xoay
 • (lâm nghiệp) vòng quay đốn cây
 • sự vần xoay
  • La révolution des saisons
   sự vần xoay của các mùa
 • cách mạng
  • Révolution d'Août
   cách mạng tháng Tám
  • Révolution technique
   cách mạng kỹ thuật
  • La victoire de la révolution
   thắng loại của cách mạng
Related search result for "révolution"
Comments and discussion on the word "révolution"