Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
raisonner
Jump to user comments
nội động từ
 • suy luận; lý luận
  • Raisonner sur des questions générales
   suy luận về những vấn đề chung
 • lập luận
  • Raisonner juste
   lập luận đúng
 • lý sự, cãi lý
  • Enfant qui aime raisonner au lieu d'obéir
   đứa trẻ hay cãi lý hơn là vâng lời
  • raisonner comme une pantoufle
   xem pantoufle
ngoại động từ
 • biện luận
  • Raisonner un problème
   biện luận một bài toán
 • bàn luận về
  • Raisonner politique
   bàn luận về chính trị
 • nói điều phải trái với, thuyết phục
  • Raisonner un malade
   thuyết phục một người bệnh
Related search result for "raisonner"
Comments and discussion on the word "raisonner"