Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
RAM
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (A. Random Access Memory: bộ nhớ truy nhập tuỳ ý, viết tắt) dt. Bộ nhớ của máy tính mà nội dung có thể sửa đổi được trong sử dụng thông thường; phân biệt với ROM
Related search result for "RAM"
Comments and discussion on the word "RAM"