Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
rampant
Jump to user comments
tính từ
 • bò, bò sát
  • Animal rampant
   động vật bò sát
  • Plante rampante
   cây bò
 • (kiến trúc) dốc; nghiêng
 • đứng trên chân sau (con vật ở huy hiệu)
 • (nghĩa bóng) luồn cúi
  • Caractère rampant
   tính hay luồn cúi
  • personnel rampant
   (quân sự, tiếng lóng, biệt ngữ) nhân viên mặt đất (các quân chủng không quân sự)
danh từ giống đực
 • (kiến trúc) mặt nghiêng, mặt dốc
 • (quân sự, tiếng lóng, biệt ngữ) nhân viên mặt đất (của quân chủng không quân)
Related search result for "rampant"
Comments and discussion on the word "rampant"