Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rançon
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tiền chuộc
  • Exiger une rançon après avoir enlevé un enfant
   bắt trẻ em rồi đòi tiền chuộc
  • Mettre à rançon
   (văn học) bắt chuộc
 • cái bù trừ, cái thừa trừ
  • La rançon de la gloire
   cái bù trừ cho vinh quang
  • c'est la rançon d'un roi
   đó là một số tiền quá đáng
danh từ giống đực
 • (sử học) kích ngạnh câu (khí giới cổ)
Related search result for "rançon"
Comments and discussion on the word "rançon"