Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
recompense
/'rekəmpens/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thưởng, sự thưởng phạt
  • as a recompense for someone's trouble
   để thưởng cho công lao khó nhọc của ai
 • sự đền bù, sự bồi thường
 • sự báo đáp, sự báo đền, sự đền ơn
 • sự chuộc lỗi, sự đền tội
ngoại động từ
 • thưởng, thưởng phạt
 • đền bù, bồi thường
 • báo đáp, báo đền, đền ơn
 • chuộc (lỗi), đền (tội...)
Related words
Related search result for "recompense"
Comments and discussion on the word "recompense"