Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
repair
/ri'peə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự sửa chữa, sự tu sửa
  • to be under repair
   đang được sửa chữa
  • to be beyond repair
   không thể sửa chữa được nữa
  • repairs done while you wait
   sửa lấy ngay
 • sự hồi phục
  • repair of one's health
   sự hồi phục sức khoẻ
 • tình trạng sử dụng được, tình trạng còn tốt
  • to be in good repair
   con tốt
  • to be out of repair
   không dùng được
  • to keep in good repair
   giữ gìn tốt
ngoại động từ
 • sửa chữa (máy móc), tu sửa (nhà cửa); vá (quần áo)
 • sửa, chuộc (lỗi)
  • to repair an error
   sửa một sai lầm
 • đền bù (thiệt hại)
  • to repair a loss
   đền bù sự thiệt hại
 • hồi phục sức khoẻ
 • dùng đến
  • to repair to some expedient to do something
   dùng đến mưu chước gì để làm việc
danh từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sự năng lui tới, sự vãng lai
  • to have repair to a place
   năng lui tơi một nơi nào
  • place of great repair
   nơi đông người lui tới
nội động từ
 • đi đến, năng lui tới (nơi nào)
  • to repair to a place
   đi đến nơi nào, năng lui tới nơi nào
Related search result for "repair"
Comments and discussion on the word "repair"