Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
reflect
/ri'flekt/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • phản chiếu, phản xạ, dội lại
  • to reflect light
   phản chiếu ánh sáng
  • to reflect sound
   dội lại âm thanh
 • phản ánh
  • their actions reflect their thoughts
   hành động của họ phản ánh tư tưởng họ
 • mang lại (hành động, kết quả...)
  • the result reflects credit upon his family
   kết quả ấy mang lại tiếng tốt cho gia đình anh ta
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) gập lại
  • to reflect the corner of the paper
   gấp mép giấy lại
nội động từ (+ on, upon)
 • suy nghĩ, ngẫm nghĩ
  • to reflect upon what answers to make
   suy nghĩ nên trả lời thế nào
 • làm hại lây, làm xấu lây, làm mang tiếng, làm mất uy tín
  • to reflect on someone's honour
   làm ai mang tai mang tiếng
 • chỉ trích, chê trách, khiển trách
  • to reflect on somene's
   chỉ trích ai
  • to reflect upon someone's conduct
   chỉ trích tư cách của ai
Related words
Related search result for "reflect"
Comments and discussion on the word "reflect"