Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
relatif
Jump to user comments
tính từ
 • (có) liên quan, (có) quan hệ về
  • Etudes relatives à l'histoire
   những nghiên cứu về lịch sử
 • (ngôn ngữ học) (chỉ) quan hệ
  • Pronom relatif
   đại từ quan hệ
  • Propostion relative
   mệnh đề quan hệ
 • tương đối
  • Valeur relative
   giá trị tương đối
  • vivre dans une aisance relative
   sống tương đối sung túc
  • mouvement relatif
   (toán học; vật lý học) chuyển động tương đối
 • (âm nhạc) đối
  • Tons relatifs
   giọng đối
danh từ giống đực
 • cái tương đối
Related search result for "relatif"
Comments and discussion on the word "relatif"