Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rengainer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • lại cho vào bao
  • Rengainer son épée
   lại cho gươm vào bao
 • (nghĩa bóng) không nói hết (điều định nói)
  • Rengainer son compliment
   không nói hết lời khen ngợi
Related words
Related search result for "rengainer"
Comments and discussion on the word "rengainer"