Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rhabiller
Jump to user comments
ngoại động từ
 • sửa chữa
  • Rhabiller un chemin
   sửa chữa một con đường
 • mặc lại quần áo cho
  • Rhabiller un enfant
   mặc lại quần áo cho em bé
 • (nghĩa bóng) đổi mới bề ngoài, đổi mới hình thức
  • Rhabiller de vieilles idées avec des mots nouveaux
   dùng từ mới để đổi mới bề ngoài những ý cũ
Related search result for "rhabiller"
Comments and discussion on the word "rhabiller"