Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
sệt
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1 tt, trgt Đặc quánh lại: Hồ đặc sệt.
  • 2 tt, trgt Sát dưới đất: Quả bóng sệt; Đá sệt quả bóng.
Related search result for "sệt"
Comments and discussion on the word "sệt"