Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
sở tiên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tờ tâu vua. ý câu thơ nói: nên cẩn thận lúc làm sớ tâu vua, không nên nóng nảy vội vàng sợ có điều sơ xuất
Related search result for "sở tiên"
Comments and discussion on the word "sở tiên"