Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
sức vóc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Sức lực biểu hiện ra ở dáng vóc. Sức vóc có là bao!
Related search result for "sức vóc"
Comments and discussion on the word "sức vóc"