Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
vóc dáng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt Dáng dấp con người: Ông ấy có vóc dáng một lực sĩ.
Related search result for "vóc dáng"
Comments and discussion on the word "vóc dáng"