Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se mêler
Jump to user comments
tự động từ
 • lẫn vào, trà trộn vào; tham gia vào
  • Se mêler dans la foule
   trà trộn vào đám đông
  • Se mêler à une manifestation
   tham gia vào một cuộc biểu tình
 • trở nên rắc rối
  • Les choses se mêlent de plus en plus
   sự việc ngày càng thêm rắc rối
 • can thiệp vào, xen vào
  • Se mêler des affaires d'autrui
   xen vào công việc người khác
 • cũng học đòi
  • Se mêler de faire des vers
   cũng học đòi làm thơ
  • le diable s'en mêle
   xem diable
Related search result for "se mêler"
Comments and discussion on the word "se mêler"