Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se pouvoir
Jump to user comments
tự động từ
 • có thể
  • Il se peut qu'il pleuve
   có thể là trời mưa..
  • autant que faire se peut; autant que faire se pourra
   trong chừng mực có thể được
  • ça se peut
   điều ấy có thể xảy ra; có thể đúng thế
Related search result for "se pouvoir"
Comments and discussion on the word "se pouvoir"