Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se ranger
Jump to user comments
tự động từ
 • sắp hàng; ngồi theo thứ tự
  • Soldats qui se rangent par trois
   lính sắp hàng ba
  • Se ranger autours d'une table
   ngồi theo thứ tự xung quanh bàn
 • dẹp ra
  • Se ranger au passage de l'auto
   dẹp ra khi xe ô tô đi qua
  • Taxi qui vient se ranger contre le trottoir
   xe tắc xi dẹp vào cạnh lề đường
 • theo, đứng về phe
  • Se ranger du côté du succès
   đứng về phe đắc thắng
  • Se ranger à un avis
   theo một ý kiến
 • có cuộc sống ổn định hơn
  • Il s'est rangé depuis son mariage
   từ ngày lấy vợ anh ta đã có cuộc sống ổn định hơn
 • (được) xếp, (được) đặt
  • Où cela se range-t-il?
   cái này xếp vào đâu đây
Related words
Related search result for "se ranger"
Comments and discussion on the word "se ranger"