Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se recevoir
Jump to user comments
tự động từ
  • (thể động từ) nhảy xuống (theo một kiểu nào đó)
    • Sauteur qui se reçoit sur la jambe gauche
      người nhảy xuống trụ lên chân trái
Related search result for "se recevoir"
Comments and discussion on the word "se recevoir"