Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se trahir
Jump to user comments
tự động từ
 • biểu lộ
  • Ses sentiments ne se trahissent pas
   tình cảm của nó không biểu lộ ra
 • bị lộ
  • Il s'est trahi par le bruit de ses pas
   nó bị lộ vì tiếng bước đi
Related words
Related search result for "se trahir"
Comments and discussion on the word "se trahir"