Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
secondaire
Jump to user comments
tính từ
 • phụ, thứ yếu
  • Rôle secondaire
   vai trò phụ
 • trung đẳng, trung cấp, trung học
  • école secondaire
   trường trung cấp, trường trung học
 • bậc hai, thứ cấp, thứ sinh, thứ phát
  • Bobinage secondaire
   (điện học) cuộn dây thứ cấp
  • Hémorragie secondaire
   (y học) cháy máu thứ phát
  • Bois secondaire
   (thực vật học) gỗ bậc hai
  • ère secondaire
   (địa lý, địa chất) đại trung sinh
  • secteur secondaire
   (kinh tế) tài chính khu vực II
danh từ giống đực
 • trung học
  • Les professeurs du secondaire
   các giáo viên trung học
 • (điện học) cuộn dây thứ cấp
 • (địa lý, địa chất) đại trung sinh
 • (kinh tế) tài chính khu vực II
Related search result for "secondaire"
Comments and discussion on the word "secondaire"