Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
siècle
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • thế kỷ
  • Vingtième siècle
   thế kỷ hai mươi
 • thời đại
  • Le goût du siècle
   thị hiếu của thời đại
 • (thân mật) (thời gian) lâu lắm
  • Il y a un siècle que l'on ne vous a vu
   đã lâu lắm không gặp anh
 • (tôn giáo) thế gian
  • Vivre dans le siècle
   sống ở thế gian
  • aux siècles des siècles
   mãi mãi, đời đời
  • le grand siècle
   thế kỷ lớn (thế kỷ 17, Pháp)
  • le siècle des lumières
   thế kỷ ánh sáng (thế kỷ 18, Pháp)
  • les siècles futurs
   tương lai hậu thế
Related search result for "siècle"
Comments and discussion on the word "siècle"