Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sidéral
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) thiên thể
  • Observations sidérales
   quan sát thiên thể
 • thiên văn
  • Année sidérale
   năm thiên văn
  • Jour sidéral
   ngày thiên văn
  • cultures sidérales
   (nông nghiệp) cây phân xanh
Related search result for "sidéral"
Comments and discussion on the word "sidéral"