Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
solemnness
/'sɔləmnis/
Jump to user comments
danh từ
  • (từ hiếm,nghĩa hiếm) tính trọng thể, tính long trọng; tính trang nghiêm
Related search result for "solemnness"
Comments and discussion on the word "solemnness"