Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sonorousness
/sə'nɔriti/ Cách viết khác : (sonorousness) /sə'nɔ:rəsnis/
Jump to user comments
danh từ
  • tính kêu; độ kêu (âm thanh)
  • sự kêu (văn)
Comments and discussion on the word "sonorousness"