Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
subscribe
/səb'skraib/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • quyên vào, góp vào
  • to subscribe a sum to a charity
   góp một số tiền vào việc thiện
 • viết tên vào dưới; ký tên vào (một văn kiện...)
nội động từ
 • nhận quyên vào, nhận góp vào
 • mua dài hạn; đặt mua
  • to subscribe to a newspaper
   mua báo dài hạn
  • to subscribe for a book
   đặt mua một quyển sách
 • tán thành, đồng ý
  • to subscribe to an opinion
   tán thành một ý kiến
Related search result for "subscribe"
Comments and discussion on the word "subscribe"