Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
tù túng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Gò bó, không được thoải mái : Sống trong cảnh tù túng.
Related search result for "tù túng"
Comments and discussion on the word "tù túng"