Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
tử ngoại
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Bức xạ không trông thấy được ở phía ngoài vùng tia tím của quang phổ ánh sáng mặt trời.
Related search result for "tử ngoại"
Comments and discussion on the word "tử ngoại"