Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
tautologize
/tɔ:'tɔlədʤaiz/ Cách viết khác : (tautologise) /tɔ:'tɔlədʤaiz/
Jump to user comments
nội động từ
  • (ngôn ngữ học) lặp thừa
Related search result for "tautologize"
Comments and discussion on the word "tautologize"