Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tautologic
/,tɔ:tə'lɔdʤik/ Cách viết khác : (tautological) /,tɔ:tə'lɔdʤikəl/
Jump to user comments
tính từ
  • (ngôn ngữ học) lặp thừa
Related words
Related search result for "tautologic"
Comments and discussion on the word "tautologic"