Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tearless
/'tiəlis/
Jump to user comments
tính từ
 • không khóc, ráo hoảnh (mắt)
  • with tearless grief
   buồn lặng đi không khóc được
  • tearless eyes
   mắt ráo hoảnh
Related search result for "tearless"
Comments and discussion on the word "tearless"