Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tireless
/'taiəlis/
Jump to user comments
tính từ
 • không mệt mỏi; không chán
  • Lenin was a tireless worker
   Lê-nin là người làm việc không mệt mỏi
 • không ngừng, bền bỉ
  • tireless energy
   một nghị lực bền bỉ
Related search result for "tireless"
Comments and discussion on the word "tireless"