Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
technicien
Jump to user comments
danh từ
  • nhà kỹ thuật, nhà chuyên môn
  • kỹ thuật viên, cán bộ kỹ thuật
Related search result for "technicien"
Comments and discussion on the word "technicien"