Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
thù oán
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. Căm thù và oán giận: chẳng thù oán ai gây thù oán.
Related search result for "thù oán"
Comments and discussion on the word "thù oán"